Loading...

TARGEL PROJESi


TARIMSAL YAYIMI GELİŞTİRME PROJESİ Tarımsal Yayım ; Kırsal Kalkınmayı sağlayan en önemli bileşenlerden birisidir ve her ülke kendi şartlarına göre değişik tarımsal yayım modelleri geliştirmektedir. Yani, tarımsal yayım her ülkede değişik şekillerde ama mutlaka yürütülen bir hizmettir. Türkiye’de de bugüne kadar değişik projelerle değişik tarımsal yayım stratejileri uygulanmıştır. Türkiye’de kırsal yerleşimlerin kalkındırılması ve kırsal nüfusun yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar, Cumhuriyetin kuruluş yıllarına kadar gitmektedir. Cumhuriyetin kuruluşu ile başlayan modernleşme ve çağdaşlaşma hareketleri tarımda ve kırsal kesimde kalkınma çabalarında da etkisini göstermiştir. Nüfusun çok önemli bir bölümünün köylerde yaşadığı ve ekonominin ağırlıklı olarak tarıma dayandığı bu ortamda, tarımsal ve kırsal kalkınmanın ulusal kalkınmadaki rolü, kalkınma ve çağdaşlaşma çabalarında tarıma ve kırsal nüfusa özel bir önem verilmesini zorunlu kılmıştır. Ülkemizde tarımsal yayım çalışmaları ile ilgili olarak mevcut problemleri gidermek üzere değişik dönemlerde uygulamaya konan kırsal kalkınma projeleri ve Tarımsal Yayım ve Uygulamalı Araştırma Projesi (TYUAP),Köy Grup Ziraat Teknisyenliği ile Eğitim ve Ziyaret Yaklaşımı tecrübe edilmiştir. Bu konuda Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan projelerden birisi de üç yıl süreli pilot bir uygulama olan Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek ya da kamuoyunda bilinen adıyla “ 1000 köye 1000 Tarım Gönüllüsüdür”. Projenin esası, çiftçiye hizmetin yerinde verilmesi, çiftçinin yerinde bilgilendirilmesi ve böylece çiftçinin gelir düzeyinin yükseltilmesi amacı ile Ziraat Mühendisi ve Veteriner Hekimlerden danışmanlık hizmeti satın alınmasına dayanmaktadır. Ancak 3 yıl süreli pilot bir proje olan Köy-Mer 31 Aralık 2006 tarihinde sona ermiştir. Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesinden elde edilen deneyimler ışığında yayım hizmetlerinin daha aktif ve verimli bir şekilde köy ve beldelerde yürütülmesini sağlamak amacıyla 01 Ocak 2007 tarihi itibariyle “ Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi ( Tar-Gel)” uygulamaya konmuştur. Tarımsal Yayımı Geliştirme Projesi kapsamında Türkiye genelinde tarımsal yayım faaliyetlerini etkinleştirmek ve bilginin doğrudan çiftçiye zaman ve mekan sınırı olmaksızın ulaşabilmesini sağlamak amacıyla 2.500 Adet “ Çalışma Bölgeleri” oluşturulmuştur. Bu çalışma bölgelerine de yörenin ağırlıklı tarımsal yapısı dikkate alınarak ziraat mühendisi, veteriner hekim veya su ürünleri mühendisi atanacaktır. Proje kapsamında “İl Kontenjanları” Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünce tespit edilmiştir. Çalışma Bölgelerinin Tespit Edilmesi Çalışma Bölgesi; istihdam edilecek teknik personelin ikamet edeceği ve çalışmalarını planlayacağı bir merkez köy/belde ve bağlı yerleşim birimlerinden oluşan alandır. Çalışma Bölgelerinin oluşturulmasında bölge içerisinde yer alan yerleşim birimlerinin ağırlıklı tarımsal faaliyetlerinin paralelliği, yerleşim birimleri arasında ulaşım kolaylığı, İl/İlçe Merkezlerine uzaklıkları esas alınmıştır.. Çalışma Bölgesi içerisinde personelin ikamet edeceği merkez köy/belde seçiminde; barınma, ulaşım, iletişim, çalışma ofisi, diğer yerleşim birimlerine uzaklığı ve ulaşım kolaylığı, altyapı ve sosyal imkanlar göz önünde bulundurulmuştur. Her bir çalışma bölgesine bir teknik eleman görevlendirilecektir. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğünün yayım faaliyetlerinde bulunmak üzere ziraat mühendisi atadığı köy/beldelere görevlendirme yapılmayacaktır. Personel İstihdamının Hangi Usulde Yapılacağı Atamalar 657 sayılı devlet memurları kanununun “ Sözleşmeli Personel İstihdamını” düzenleyen 4/B maddesine göre yapılmaktadır. Bu maddede ki bazı usul ve esaslar aşağıya çıkarılmıştır. ü Sözleşmeli personel; sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu görevlileridir. ü Sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz ü Personel, sözleşmelerinde belirtilen görev yeri dışında çalıştırılamaz. ü Sözleşme süreleri Bütçe Yılı ile sınırlıdır. ü İlgililer sözleşmelerinde belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamaz. ü Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan sözleşmeli personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir ü Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir ü Ödemeler her ay başında peşin yapılır ü Sözleşmeli personele normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yapacakları çalışmaları karşılığında herhangi bir ek ücret ödenmez. Finansman Personel istihdamı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesine göre yapılacağından dolayı personelin sözleşmeleri gereği ücretleri Genel Bütçeden karşılanacaktır. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 10-11 Temmuz 2004 ve 01-02 Temmuz 2006 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (2004-KPSS ve 2006 KPSS/1) sonuçlarına göre, Bakanlık taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde (Köy-Beldelerde) istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli 978 adet Mühendis (Ziraat), 9 adet Mühendis (Su Ürünleri) ve 564 adet Veteriner Hekim olmak üzere toplam 1551 adet personel alınacaktır. BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 1. BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI İlan edilen pozisyonlara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. a) Türk vatandaşı olmak. b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. c) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak. d) Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış ya da askerlik hizmetinden muaf olmak. e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak (Hangi görevin devamlı yapılmasına, hangi vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.). f) Tercih edilecek pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 2. BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan pozisyonların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların tamamını taşımaları gerekmektedir. Bu şartlarla birlikte unvanlar itibariyle aşağıdaki şartlarında taşınması gerektiğinden, sözleşme yapılacak pozisyonlarla ilgili açıklamalar aşağıda yapılmakta olup, bu bölümün çok dikkatli incelenmesi gerekmektedir. Bu şartları taşımayanların atamalarının yapılması mümkün bulunmamaktadır. 2.1. Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranılacak genel şartlara ilave olarak; a) Ziraat ve su ürünleri mühendisleri ile veteriner hekim kadrolarına atanacak şartları haiz olmak. Bunlardan hangi bölüm mezunlarının alınacağı ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuzda pozisyonların karşısında yer alacaktır. b) Müracaat tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak. c) Sağlık bakımından köyde veya beldede çalışmasına engel hali bulunmamak.(Bu durum sağlık kurulu raporu ile belgelenecektir) d) KPSS’ye girmiş ve halen geçerlilik süresi bitmemiş olan KPSSP3 puan türünden en az 50 puan almış olmak. Yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan adaylar, ÖSYM tarafından yerleştirileceklerdir. ÖSYM Tercih Kılavuzu yayınlandıktan sonra belirtilen şartları ve nitelikleri taşıyan adayların, www.osym.gov.tr internet adresine girerek, ihtiyaç duyulan pozisyonlar ile bölümlerini ve yerleştirme yapılacak Köy/Beldeler ile başvuru tarihlerini inceleyebileceklerdir. Adaylar, koşullarını karşıladıkları pozisyonlar arasından sıraya koydukları tercihlerini (İhtiyaç duyulan pozisyonlar ve bölümleri) 28-29 Aralık 2006 ve 04-12 Ocak 2007 tarihleri arasında internet yoluyla yapacaklardır. Yukarıda belirtilen şartları taşımayanların müracaatları ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme yapılsa dahi atama işlemleri yapılmayacaktır. Bakanlığımızca uygulanmakta olan “ Köy Merkezli Tarımsal Üretime Destek Projesi” kapsamında 01 Temmuz 2007 tarihinden önce sözleşme imzalayan ve halen hizmet vermekte olan tarım danışmanlarının KPSS ve yaş şartı aranmadan Tar-Gel Projesi içerisinde sözleşmeli pozisyona geçişleri sağlanmıştır. Diğer taraftan Köy-Mer Projesi kapsamında 2 yıl ve üzeri çalışan (“ Proje Uygulama Esasları, Proje Merkez Koordinasyon Kurul Kararları ve Hizmet Alım Sözleşmeleri” ile belirlenen yükümlülüklerini yerine getirmedikleri tespit edilen ve İl Proje Yürütme Kurulu Tarafından sözleşmeleri fesh edilenler hariç) tarım danışmanlarının da yine KPSS ve yaş şartı aranmaksızın sözleşmeli pozisyonda istihdam edilecektir.Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: targelci zm, 05.09.2015, 21:51 (UTC):
Yukarıda targelin köyde ikamet etme zorunlulugu bulunduğu yönünde ortaya atılan iddia yanlıştír. Sözleşme maddeleri 4a ya tabi olan targelciler için artık geçersizdir. Zira targel veteriner ve mühendislerin yetki ve sorumluluklarını belirleyen esaslar bir genelgeyle bağlanarak üst yazı ile tüm il müdürlüklerine gönderilmiştir. o esaslar içerisinde böyle bir ikamet zorunluluğu bulunmamaktadır. 632sayılí KHK ile 657 sayılı kanunun 4a bendine tabi olan personelin tümü için 657 sayılı kanunun ikamet mecburiyeti başlıklı ek 20nci maddesi 13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 117 inci maddesinin (g ) bendi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorumu gönderen: ziraat mühendisi amcasıyım, 12.02.2015, 18:35 (UTC):
yeğenim ziraat mühendisi olup 5 yuıldır işsizdir... işten ayrılam isteyen targel personeli var i se haber versin.. işsiz yeğenim onun yerine adaydır.işini bırakacak tarsgel persenoleine çok teşekkür edeceğiz

Yorumu gönderen: targel mühendis, 01.07.2014, 12:18 (UTC):
4 yıllık fakülte öğrenimini tamamlamış, kpss sınavına girmiş ve belli puanlar alarak 2007'den beri tarım bakanlığının tar-gel projesi adı altında kapsamında devlet memuru olarak göreve başlamış memurlar, ilk başlarda köyde ikamete zorlanmış ve 7/24 çalışma şartı gözetilerek sözleşmeli olarak başlanmıştır. sonrasında kadroya geçirilmiştir (!) ancak ilginç olan o ki köyde olmayan bir kadroya (oysaki en küçük teşkilat birimi taşra teşkilatıdır ve bu da ilçedir) alınmışlar, büro, büro malzemesi, ısınma sorunu, ulaşım gibi sorunlar karşısında yalnız bırakılmış (dikkatinizi çekerim "köy" diye belirtiyorum) memurlardır.
kızlı erkekli, türbanlı türbansız memurlar, köy muhtarlarına teslim edilmiş (ilk göreve başlandığına muhtarlara eti sizin kemiği bizim diye yapılan esprilerin dile gelmesi de ayrıca söz konusu), sabah 8 akşam 5 e kadar köyde gezinip köylünün diline düşmüş (evrak düzenleyebildiği rahatça çalışabileceği bir büro olmadığı için), caminin wc sini kullanmaya mecbur kalmış (köy evlerindeki teyzelerden evlerindeki tuvaleti kullanabilir miyiz diye rica edilmiş), bakkaldan aldığı bisküvi ile öğle yemeğini çıkarmak zorunda kalmış (şehre uzak köylerde en büyük market bakkal olduğunu hatırlatalım), ilkokul mezunu köylü tarafından bu halleri alaya alınmış ("sen niye gelip gidiyorsun, müdür sizi buraya mi sürdü" gibi konuşmalar, gülüşmeler eşliğinde), her memurun sorumluluğuna en az 3-5 köy verildiğinden ve devlet tarafından araç verilmediği için ise ulaşımı kendi imkanlarıyla sağlaması istenmiş (traktör, otostop, bisiklet, at, eşek, ayaklar) ve tüm bunların yanında ekseriyetle diğer memurlara göre daha çok sayıda uzmanlık bitirmiş,doktora yapan, ingilizce bilen ve 4 yıllık fakülte bitirmiş olmasına rağmen bir çok haktan mahrum bırakılmaktadırlar.
nedir bu haklar;
- görevde yükselmekten men
- kurum değiştirmelerden men
- yds ve yüksek lisans gibi ekstra yetkilerini kullanamama, kurum değişikliklerinde tar-gelsin diye men edilme
- il ve ilçe merkezinde çalışamama
- bazı görevlerde (yurt dışında devletin sağladığı inspektörlük, uzmanlık gibi) imkana başvurmak istediğinde, tüm şartları sağlasa da (kpss, yds, bölüm şartı, uzmanlık alanı, yaş, yüksek lisans, doktora.. vs.) kabul edilmeme
- büyük şehirlere tayin isterken sadece köylere tayin isteyebilme.
- eş durumundan tayinlerde bile köy kadrosu arandığından şehir merkezine uzak köyleri tercih edebilme.
- araştırma enstitüleri ve üniversitede öğrenim görevlisi olarak geçiş istendiğinde muvaffakat (izin) verilmemesi
- farklı kurum ve kuruluşlara geçiş istendiğinden izin verilmediğinden bari istifa edip geçiş yapmak istendiğinde, 1 yıl her hangi bir devlet kurumuna geçmede bekleme cezası gibi.
şimdi soruyorum, köylünün yararına açılan bu projenin yararı kime, ne oranda olmuştur? yoksa psikolojik açıdan yıpratılan, öz saygısını yitirmeye kadar varan ve personel ayrımcılığına maruz kalan bu güzide insanlardan ne kadar bir yarar sağlanacağı umulmaktadır?

Yorumu gönderen: uzman mühendis, 01.07.2014, 11:55 (UTC):
an itibariyle 657 devlet memurları kanuna tabi 4/A statüsünde kadrolu ancak,köy kadrosuna atanmış memurların dahil olduğu projedir.
Türkiye gibi alt yapısı henüz oturmamış bir bakanlıkta havada kalan proje..
Tabi devam etmesini isteyen zihniyet büyük ihtimalle, norm kadrolu ve aynı il ilçe merkezinde rahatını bozacak, yetkin, çalışkan targelli personellerin norm kadrolu memurları yerinde edebilecek korkusudur..

Yorumu gönderen: AHMET-VETERİNER, 24.06.2014, 06:47 (UTC):
2007 yılından beri uygulanan targel projesi mükemmel projedir şöyleki; bu proje kapsamında çalıştırılan veteriner Hekim veya Mühendisler çalışma bölgelerinde calıştırılsa , ilçede ilçe elamanı gibi calıştırılmasa, ilçedeki personel herkonuda targel personeline destek verse çalışma bölgeleri secilirken bir veteriner Hekimin, mühendisin yaşayabileceği ortamlar olarak secilebilse bence buprojenin dahada başarılı olacağına inanıyorum. bu prujenin devam etmesi gerektiğine inanıyorum.

Yorumu gönderen: tarık art, 12.04.2014, 17:20 (UTC):
bu projeyi düşünen ve yaşama geçiren lerin hepsi aptaldır.daha önce denenmiş ve başarılı olamamış projeyi tekrar tekrar denemenin aptallığını yaşıyorlar ve dahası bu projeye(proje bile denmez) inatla devam ettirme güdüleri var..bunların hepsi akşam sofralarında oturup ha aklıma bir fikir geldi ya targel diye bişey yapalım diye ortaya çıkaran enine boyuna düşünmeden hayata geçiren zavallılardır...ne diyeyim yazmaya bile değmez bunlar için.

Yorumu gönderen: aysun, 09.12.2013, 16:16 (UTC):
ben veterinerhekim esiyim 10 günlük Antalya seminerini protesto ediyorum seminer bu kadar uzunmu olur

Yorumu gönderen: veteriner, 21.11.2013, 18:52 (UTC):
Ney yapmaktan başka açık konuş insanların canını sıkma

Yorumu gönderen: hasan, 14.11.2013, 12:21 (UTC):
targelcilir köylerde şey yapmaktan başka ne işe yarıyor

Yorumu gönderen: EFRAMİN , 10.02.2013, 16:52 (UTC):
selm targel porijesi kimleri destekliyor kimler faydalana biliyor sivas ilinde varmıdır varsa nasıl faydalanabilirim şartları nedir ben 200 metre kare bir ağıl yapmayı düşünüyorum bölğemiz keçi yetiştirmeye çok musayit 50 adet saanan keçisi olmak istiuotum saflık oranı yüksek keçi almak istiyorum bu konuda targel porijesinden faydalanabilirmiyim sayğılar tl 05388853528

Yorumu gönderen: özgür, 30.01.2013, 16:57 (UTC):
4a ta

Yorumu gönderen: çok çile çekmiş z.müh., 13.01.2013, 19:14 (UTC):
targel projesi ölmüştür. canı çıkmış bir insana kalp masajı yapmaya benziyor. ama eninde sonunda öldüğü anlaşılacaktır? devletimiz bizi atom gibi bölüyor maşallah . 4/A kadrolu, 4/A sözleşmeli (targelli kadrolu garipler), 4/B sözleşmeli targelliler (allah kurtarsın bu grubu)bu rezilliğe bir son verilmelidir. allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun arkadaşlar. eşim ziraat müh benim gibi ama malesefki o sözleşmeli ben kadrolu targelciyiz. eşimi sözleşmesi bahane ederek birleşmemize izin vermiyor bu proje. yetkililerden kim okur bilemem bunları ama Allah heryerde hazır ve nazırdır. amenna

Yorumu gönderen: agr. engineer, 23.12.2012, 09:47 (UTC):
51 bin civarında diye biliyorum , güncel olrak kaç biliyor musunuz,
ama şunu kesin biliyorum: Diyanet işleri BAşkanlığımızda 100 bin civarı personel var. selam ile.

Yorumu gönderen: agr. engineer, 22.12.2012, 08:02 (UTC):
sayın site yetkilisi,
Gıda, tarım ve HAyvancılık Bakanlığının personel sayısı şuan kaçtır. bir bilginiz var mıdır , varsa link verebilir misiniz.iyi çalışmalar.

Yorumu gönderen: z.müh, 19.12.2012, 13:15 (UTC):
http://video.mynet.com/heart100/TARGEL/1474542/

Yorumu gönderen: Turgut Reisin fedaisi, 17.12.2012, 13:57 (UTC):
Allahım , bize hem bu Dünyada hem de Diğer Dünyada iyilikler ve güzellikler ver, direkt cennete girmeyi nasip et. Bizi her iki dünyada da cezalandırma. Affet bizi. Zalimlerden koru bizi.Senin herşeye gücün yeter. Amin.http://www.sorularlaislamiyet.com/article/16443/hristiyan-ve-yahudiler-cennete-girecek-mi-gayri-muslimler-icin-dua-edilir-mi-kafire-dua-olur-mu-hristiyan-bir-arkadasim-var-kendisi-hamile-namazda-ona-cocugu-saglikli-dogsun-diye-dua-ettim-dua-edebilir-miyim.html

Yorumu gönderen: Turgut Reisin fedaisi, 05.12.2012, 14:41 (UTC):
1 milyar civarında budist vardır cennete girebilecek mi? ya Hırıstiyanlar ?
Müslümanların hepsi direkt olarak Cennete girebilecek mi?

Ne mutlu fena insanları değil de , ashab ve tabiin i örnek alanlara...

"Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.
"(Nahl Suresi, 90.ayet)

Yorumu gönderen: Turgut Reisin Fedaisi, 02.12.2012, 15:32 (UTC):
İnsanlara tutulmayan sözler veren ve zulmedenlere ve de 10 binlerce kişi alıpta insanların sürünmelerine vesile olan/lara :
Rüzgar eken fırtına biçer...

dünya 1 değil , 2 dir. Hesab sorulduğunda ,ne cevap verilecek? tahayyül edin
başkalarına bakıpta Cehennemden korkmamazlık etmeyin!

örneğin 1 milyar civarında budist Cennete girebilecek mi
İslama göre?

Bu dünyada olmasa da öbür dünyada karşılığını mutlaka görür zalimler ve kalpleri ürperip sıkılmayanlar..
Yorumu gönderen: xxxxxxxx, 01.12.2012, 13:19 (UTC):
sn. Abdullah bey , "Lojman varsa köyde maaşından kesiliyor." yazmışsınız...
kaç lira civarında kirası? tüm Türkiyede sabit mi? hani bakanlık mı belirliyor,,,
büronun kira durumu nasıl?

Yorumu gönderen: ziraat mühendisi, 27.11.2012, 14:39 (UTC):
gıda ,tarım ve hayvancılıkta bilinçsiz kimyasal kullanımı devam ederse sağlık bakanlığı daha çok personel almak zorunda kalabilir! 12 bin kişi mi alıncak?

Yorumu gönderen: Veteriner Hekim, 27.11.2012, 10:46 (UTC):
Yeter artık bu proje gitmiyor. Ne zaman Bitecek bu proje? Katil olucam! Biz ikinci sınıf vatandaş değiliz olmayacağız

Yorumu gönderen: z.müh., 23.11.2012, 13:54 (UTC):
tarım bakanlığının köy ve beldelerde teşkilatı var mıdır?
kendi memleketi olduğu halde sayın Muhtarlarımızın , odası , bilgisayarı ,ısınma ve barınma imkanları mevcut..peki Targel personeli çalışma odasına kira veriyor mu?odanın elektrik ,ısınmasını kim karşılıyor?sorumlu olunan başka köylere nasıl gidiliyor?her köye dolmuş var mı?....

Yorumu gönderen: murat, 20.11.2012, 08:01 (UTC):
şu son targel alımlarından sonra,hedefine ulaşamamış proje artık sonlandırılıp,personel merkeze çekilmelidir.

Yorumu gönderen: Z. MÜH, 19.10.2012, 12:23 (UTC):
sn. deniz, 4-b targel personelinde köyde ikamet mecburiyeti var ,4 a da yok mu diyor sunuz ? böyleyse bu farklılık saçma değil mi sizce ?

Yorumu gönderen: deniz, 18.10.2012, 11:21 (UTC):
4a ya geçen targel personelinin köyde ikamet mecburiyeti yoktur sadece mesai 08.00-17.00 şartı vardır. ben bizzat bakanlıkla görüştün ve yazılı olarak talep ettim.torba yasa ile ikamet mecburiyeti kaldırıldı

Yorumu gönderen: Z.MÜH, 16.10.2012, 13:21 (UTC):
http://video.mynet.com/heart100/TARGEL/1474542/

bu videoyu sitenizin haberler bölümünde paylaşabilir misiniz

Yorumu gönderen: vet35, 15.10.2012, 17:10 (UTC):
bu atamalara artık bir açıklama ne zaman gelecek acaba... Bilgilerinize

Yorumu gönderen: salih , 12.10.2012, 07:00 (UTC):
ikamet mecburiyeti hiçbir 657 memurda yok

Yorumu gönderen: z.müh., 05.10.2012, 11:51 (UTC):
yanıtınız için sağolun.
Peki birçok kişi ilçede kalıyormuş !(öyle deniyor), böyle bir durumun resmi olarak tesbiti halinde TArgel personeline cezai yaptırım uygulanabilir mi? örneğin sözleşmenin feshi ,kınama ,v.s. gibi..?

Yorumu gönderen: targel projesi, 01.10.2012, 13:22 (UTC):
Targel yönetmeliği diye sözleşmeli personelin çalışma esasları yürülükte olmaktadır. Ne kadar da Targel personeli kadro alsa da 4/A kadroluların yerdeğişikliği için targel personeli için ayrı bir yönetmelik çıkmaktadır. Lütfen inceleyiniz. Bu nedenle bakanlığın targellilerin yönetmeliğinde sözleşmeli personelin yönetmeliğine aykırı bir yönetmelik çıkarmadıkça bu yönetmeliği kabul ettiği ortadadır. "Memurlar.net" sitesinin forumunda benim yazdıklarım örnek gösterildiği için yazma ihtiyacı duydum. İkamet zorunluluğu vardır. Ve de ne ilçe müdürü ne de kaymakam 2 aydan fazla görevlendirme yapamaz. İkamet zorunluluğu vardır. Köyde barınma sorununu muhtar ya da ilçe müdürü çözmekte yardım etmektedir. Lojman varsa köyde maaşından kesiliyor. Büronun aylığı da cebinden kesiliyor. arkadaşlar kadroya atandık ama görev yerimiz köylerdir. Bu nedenle 24 saat köyde kalmamız gerekiyor. Merkez mühendisi ilçeye atanmışsa da merkezde 24 saat bulunmalıdır. Görev yeri orası olduğundan ikamet yeri orası olmalıdır. Zaten 4/A nın temelinde de bu vardır.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın: