Loading...

ORGANİK TARIM


ORGANİK TARIM NEDİR

 Organik Tarım; üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Organik tarımın amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden,  çevre, bitki, hayvan ve insan sağlığını korumaktır. Organik tarımın geçmişi 20.yüzyıla dayanmaktadır. Zira çevre bilinci ve ozon tabakasındaki incelme ve dünya geleceğinin tehlikeye girmesi gibi konular gündeme gelmiştir.

Önceleri çok çeşitli yöntemler ve teoriler geliştirilmiş, hatta bu yöntemlere astrolojik boyutlar katılarak ay ve yıldızların etkisini de üretime katan ekoller ortaya çıkmıştır. Tüm bu ekoller incelendiğinde görülen temel öğe; ekolojik dengenin korunarak, bitkisel ve hayvansal üretimin birlikte aile işletmeciliği şeklinde yapılması, dolayısıyla üretimden tüketime kısa devrelerin kurularak kendi kendine yeterliliğin sağlanmasıdır.

Bu özelliği nedeni ile 1. ve 2. Dünya savaşları arasında popüler olan organik tarım 1950 yılından sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Marshall yardımı ile önemini yitirmiş, sağlanan ekonomik katkılar ve aşırı desteklemeler sonucu entansif tarım süratle yayılmış, makineleşme, kimyasal ilaç ve gübreler ile kimyasal katkı maddeleri kullanılmaya başlanılmıştır. 60’lı yılların sonunda Avrupa Topluluğu'nun uyguladığı tarımsal destekleme politikaları, 1970 de pestisitlerin ve kimyasal gübrenin keşfi de bu gelişmeye katkıda bulunmuştur.

Ancak "Yeşil Devrim" olarak adlandırılan bu tarımsal üretim artışının dünyadaki açlık sorununa bir çözüm getirmediğini, aksine doğal dengeyi ve insan sağlığını süratle bozduğunu gören kişi ve gruplar bu konuda araştırmalara başlamışlardır. Bu araştırmaların sonucunda bilim çevreleri ve sivil toplum örgütlerinin baskısıyla 1979 yılından itibaren DDT grubu pestisitlerin kullanımı A.B.D.'den başlayarak tüm dünyada yasaklanmıştır. Bu durumda organik tarım tekrar gündeme gelmiş, 1980 yılından sonrada tüketicilerin baskısıyla aile işletmeciliği şeklinden çıkarak ticari bir boyut kazanmıştır. ABD'de 0-2 yaş grubu çocuk mamalarının imalinde organik ürünlerin kullanılmasını zorunlu tutan yasanın da bu ticari boyuta katkısını belirtmek gerekir.

Organik ürünler ticarete konu olunca beraberinde kontrol ve sertifikasyona ilişkin yasal düzenlemeler gündeme gelmiştir. Avrupa'da önceleri her ülke kendine göre bazı düzenlemeler yapmış, daha sonra 24 Haziran 1991 tarihinde Avrupa Topluluğu içinde organik tarım faaliyetlerini düzenleyen 2092/91 sayılı yönetmelik yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ülkemizde organik tarım faaliyetleri 1986 yılında Avrupa'daki gelişmelerden farklı şekilde, ithalatçı firmaların istekleri doğrultusunda, ihracata yönelik olarak başlamıştır. Önceleri ithalatçı ülkelerin bu konudaki mevzuatına uygun olarak yapılan üretim ve ihracata, 1991 yılından sonra Avrupa Topluluğunun yukarıda adı geçen Yönetmeliği doğrultusunda devam edilmiştir. Daha sonra 2092/ 91 sayılı yönetmeliğin 14 Ocak 1992 tarihinde yayımlanan 94 /92 sayılı ekinde; Avrupa Topluluğuna organik ürün ihraç edecek ülkelerin uymak zorunda olduğu hususlar ayrıntıları ile belirtilmiş ve ülkelerin kendi mevzuatlarını uygulamaya koymaları ve bu mevzuatın da dahil olduğu çeşitli teknik ve idari konuları içeren bir dosya ile Avrupa Topluluğuna başvurmaları zorunluluğu getirilmiştir.

Avrupa Topluluğu'ndaki bu gelişmelere uyum sağlamak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı çeşitli kurum ve kuruluşların işbirliği ile Yönetmelik hazırlama çalışmalarına başlamış ve "Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin Ekolojik Metotlarla Üretilmesine İlişkin Yönetmelik" 24.12. 1994 tarihli ve 22145 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğin bazı maddelerinde uygulamada rastlanılan aksaklıkları gidermek ve organik tarım faaliyetleri sırasında yapılacak kusur ve hatalara karşı uygulanacak yaptırımların da yönetmelikte yer alması için, 29.06.1995 tarihli ve 22328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile değişiklik yapılmıştır. Daha sonra 11.07.2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” yürürlüğe girmiştir. Organik ürünlerin üretimi, tüketimi ve denetlenmesine dair kanun tasarısı Hükümetin acil eylem planı içerisinde yer almış ve 5262 sayılı “Organik Tarım Kanunu” 03.12.2004 tarihli ve 25659 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Kanuna gereğince hazırlanan “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” 10.06. 2005 tarihli ve 25841 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Organik Tarım Kanun ve Yönetmelik esaslarına göre üretilen bitkisel ve hayvansal tüm ürünler organik olarak değerlendirilir ve Yönetmelikte ayrıntıları verilen etiket ve özel organik tarım logosu ile pazarlanır.

"Avrupa Topluluğuna Organik Ürün İhraç Eden 3.Ülkeler" listesinde yer almak üzere de gerekli bilgileri içeren bir "Teknik Dosya" hazırlanarak öngörülen süre içinde Dışişleri Bakanlığı kanalıyla resmi başvuru yapılmıştır. Başa Dön

 YÜRÜTME VE İZLEME ORGANLARI

Organik Tarım Ulusal Yönlendirme Komitesi; Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdür’ün başkanlığında TÜGEM temsilcileri, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü temsilcileri, TÜBİTAK, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, yetkilendirilmiş kuruluşların temsilcisi, üniversiteler ve özel sektör temsilcileri ile Komitenin toplantı gündemiyle ilgili görüşlerinin alınmasında yarar gördüğü kurum ve kuruluşların temsilcilerinden olmak üzere en az on kişiden oluşur.

Komite organik tarımın geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili stratejileri belirlemek üzere yılda en az bir kez toplanır ve alınan kararları tavsiye niteliğinde olmak üzere Organik Tarım Komitesine iletir.

Organik Tarım Komitesi (OTK); Komitenin oluşumu; Bakanlık, Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı ile Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilecek temsilcilerinden, Bakan veya yetkilendireceği müsteşar veya müsteşar yardımcısının onayı ile kurulur. Yukarıda adı belirtilen kuruluşlardan en az bir üye olmak üzere komiteye alınacak üye sayısını Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü belirler. İhtiyaç duyulması halinde Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği’nden Komiteye birer üye alınabilir. Komite başkanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürü veya yetki vereceği Genel Müdür Yardımcısı veya Alternatif Tarımsal Üretim Teknikleri Daire Başkanı tarafından, Komite  sekreteryası ise Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü Alternatif Tarımsal Üretim Teknikleri Daire Başkanlığınca yürütülür.

Bu komite ülkedeki organik tarım faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, geliştirilmesi, tanıtılması, takip ve kontrolünden sorumludur. Kontrol ve kuruluşlarına çalışma izni vermek ve çalışmalarını denetlemek görevleri arasındadır. Başa Dön

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YETKİLENDİRİLEN ORGANİK TARIM KONTROL VE SERTİFİKASYON KURULUŞLARI

ORGANİK (EKOLOJİK, BİYOLOJİK) TARIM ÜRÜNLERİ (BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRÜNLER, SU ÜRÜNLERİ, TOHUM, GÜBRE, FİDE, FİDAN VE TÜM DİĞER GİRDİLER, GIDALAR, VİTAMİNLER VE DİĞER TÜM KATKI MADDELERİ İLE HAMMEDESİ TARIM OLAN TÜM SANAYİ ÜRÜNLERİ)  ÜRETECEK, İŞLEYECEK, PAZARLAYACAK, İTHAL VEYA İHRAÇ EDECEK ÖZEL VEYA TÜZEL KİŞİLERİN FAALİYETTE BULUNABİLMELERİ İÇİN AŞAĞIDA İSİM VE ADRESLERİ VERİLEN, BAKANLIĞIMIZDAN YETKİ ALMIŞ KONTROL VE SERTİFİKASYON KURULUŞLARINDAN BİRİYLE SÖZLEŞME YAPMALARI ZORUNLUDUR. GEREKLİ OLAN SÖZLEŞME YAPILMADAN BU FAALİYETLERDE BULUNULAMAZ.!!!!

 

ORGANİK TARIMDA YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞLAR

 

   

 

 

 

TR-OT-001

BCS ÖKO-GARANTIE ORGANİK TARIM SERTİFİKALANDIRMA HİZMETLERİ

LTD. ŞTİ.

Adres:

Kazım Dirik Mah. Gediz Cad.
Kadri Dağüstü Apt. No:21 B Blok Daire:2
35040 Bornova /İZMİR

Telefon

0 232 3390581

Fax

0 232 3390591

E-Mail

info@bcs-oeko.com.tr

 

 

 

 

 

TR-OT-002

IMO-CONTROL VE SERTİFİKASYON TİCARET LTD. ŞTİ.

 

Adres:

225.Sokak Dündar Apt. No:29 Kat:7 Daire:7 Bornova/ İZMİR

Telefon

0 232 3474705

Fax

0 232 3474780

E-Mail

imotr@imo-control.org

 

 

 

 

 

TR-OT-003

ECOCERT DENETİM VE BELGELENDİRME LTD. ŞTİ.

Adres:

184.Sok. No:60 Kat:2 Daire:3

35040 Bornova/İZMİR

Telefon

0 232 3434360

0 232 3435550

Fax

0 232 3433959

E-Mail

office.turkey@ecocert.com

 

 

 

  

 

 

 

 

TR-OT–004

 ETKO EKOLOJİK TARIM KONTROL ORGANİZASYON LTD.ŞTİ.

 

Adres:

160.Sokak No:13/7 35040 Bornova/İZMİR

Telefon

0 232 3397606

Fax

0 232 3397607

E-Mail

info@etko.org

 

 

 

 

 

TR-OT–005       

C.U. SERTİFİKASYON LTD. ŞTİ.

Adres:

Mansuroğlu mah. 286 sok. Ali Çolakoğlu Sitesi  A–1 Blok, No:16,Daire:3 35040Bornova/İZMİR                    

Telefon

0 232 3470704-3470712

Fax

0 232 3470693

E-Mail

turkey@controlunion.com

 

 

 

 

 

TR-OT–006

EKOTAR EKOLOJİK TARIM ÜRÜNLERİ ÜRETİM, KONTOL, SERTFİKA, SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Adres:

(MERKEZ)Adnan Menderes Bulvarı Denis Apt. 36/1 33110 MERSİN

(ŞUBE)Ziraat Mühendisleri Sitesi 4.Blk.52/A Yıldız

Çankaya/ANKARA

Telefon

0 324 3254964-0312-4405432

Fax

0 324 3271944-0312-4409557

E-Mail

info@eko-tar.com

 

 

 

 

 

TR-OT–009

ICEA ISTITULO PER LA CERTIFICAZIONE ETICA E AMBIENTALE  TÜRKİYE İZMİR ŞUBESİ

Adres:

Mustafa Kemal Cad.Halil Bey Apt. B Blok No:166/2 Kat:7 Daire: 13 35040 Bayraklı/İZMİR

Telefon

0 232 3426068

Fax

0 232 3428464

E-Mail

info@icea-tr.com 

admin@icea-tr.com

 

 

 

 

 

TR-OT–010

CERES CERTIFICATION OF ENVIROMENTAL STANDARTS GmbH             TÜKİYE İZMİR ŞUBESİ

Adres:

İnönü Cad. No.705 Yunus Emre Apt.Kat1/1

 Poligon-İZMİR

Telefon

0 232 2472022

Fax

0 232 2477001

E-Mail

ceres@ceres-cert.com.tr

 

 

 

 

 

TR- OT–011

ORSER ORGANİK ÜRÜNLER KONTROL VE SERTİFİKASYON LTD. ŞTİ.

Adres:

Simon Bolivar Caddesi, Cemal Nadir Sokak No:10 Kat:2 No: 5

06550Çankaya/ANKARA

 

Telefon

0 312 4381560-0362 435 62 68

Fax

0 312 4381559-0362-432 62 50

E-Mail

info@orser.com.tr   or_ser@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

TR-OT–012

ANADOLU EKOLOJİK ÜRÜNLER KONTROL VE SERTİFİKASYON LTD.ŞTİ.

Adres:

Süleymanbey Mahallesi Ezgi Sok. No: 3 77200 YALOVA

Telefon

0 226 812 21 00

Fax

0 226 812 21 05

E-Mail

anadoluekolojik@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR-OT-013

TURKGAP
TARIM UYGULAMALARI KONTROL VE SERTİFİKASYON HİZMETLERİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Adres:

Palmiye Mahallesi 1216 Sokak S. Yılmaz Apt. No:2/A 33110 MERSİN

Telefon

0 324 3274191

Fax

0 324 3274191

E-Mail

turkgap@turkgap.com

 

 

 

 

 

TR-OT–014

NİSSERT ULUSLARARASI SERTİFİKASYON VE DENETİM HİZMETLERİ DENETİM LTD. ŞTİ.

Adres:

Anadolu Bulv.Gıda Toptancılar Sitesi Gimat 3.Blk No: 29  Macunköy Yenimahalle/ANKARA

Telefon

0312-397 60 09

Fax

0 312 3970058

E-Mail

nissert@nissert.com

 

 

 

 

 

 

TR-OT–015

IMC LTD. ŞTİ.

 

Adres:

İzmir Cad. 3/17 Kızılay/ANKARA

Telefon

0 312 2325432

Fax

0 312 2325000

E-Mail

info@imcturkiye.com 

imcturk@imcert.it

 

 

 

 

 

 

TR-OT–016

ANKA GLOBAL KONTROL VE SERTİFİKASYON A.Ş.

 

Adres:

Meşrutiyet Caddesi 16/8 Kızılay /ANKARA

Telefon

0 312 4256055

Fax

0 312 4179889

E-Mail

info@ankasertifikasyon.com

 

 

 

 

 

TR-OT–017

 KALİTEST BELGELENDİRME VE EĞİTİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

Adres:

Akatlar Mahallesi Hare Sok. . Söltaş Evleri G-10 No: 9 Levent/İSTANBUL

Telefon

0 212 2693741-42-43

Fax

0 212 2693744

E-Mail

ogun@kalitest.com.tr

 

 

 

 

 

TR-OT–018

 EGETAR KONTROL VE SERTİFİKASYON HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

Adres:

Manavkuyu Mah 238/2 Sokak No: 9 Başaran 10 Apt.Zemin  Bayraklı/İZMİR

Telefon

 0232 388 54 12

Fax

0232 388 54 13

E-Mail

info@egetar-cert.com

 

 

 

 

 

TR-OT–019

BİO İNSPECTA KONTROL VE SERTİFİKASYON LİMİTED ŞİRKETİ

Adres:

Mansuroğlu Mahallesi 286 sokak Çolakoğlu Sitesi

A-1 Blok No: 16/16

35535 Bayraklı/İZMİR

Telefon

0232 347 48 68

Fax

0232 347 48 66

E-Mail

---

 

 

 

 

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: sanane, 08.01.2011, 17:41 (UTC):

Yorumu gönderen: türkan, 24.11.2010, 12:38 (UTC):
az bilgi var daha fazla olabilirdi :- :-Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın: